Molnár Csilla Eszter egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően a http://www.masszazseger.hu weboldalon lévő szolgáltatások vonatkozásában adatkezelést végez. Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételével az Érdekelt személy elfogadja a személyes adatai kezelésének feltételeit, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az általa megadott személyes adatokat – az adatkezelési cél megvalósulásának céljából és idejéig – nyilvántartsa és kezelje, illetve a szolgáltatásáról és tevékenységéről – kérésre – további tájékoztatást adjon. Az Adatkezelő tevékenysége során fokozottan ügyel az Érdekelt személyes adatainak védelmére, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

I. Definíciók

Adatkezelés: a hatályos jogszabályok szerint adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

Adatkezelő: Adatkezelőnek minősül az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás).

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

II. Adatkezelés

Az adatok kezelője Molnár Csilla Eszter egyéni vállalkozó (székhely: 3300 Eger, Homok u. 4. Tt/10.; adószáma: 69322688-1-30; nyilvántartási száma: 53016865; telefonszáma: +36 70 635 8657; e-mail: egrimasszazs@gmail.com). A honlap üzemeltetésével összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes és egyéb adatok kezelője az Adatkezelő.

III. Adatkezelés célja és jogalapja

A Molnár Csilla Eszter gyógymasszőr által nyújtott egyéni kezelések online módon nem elérhetőek, igénybevételük csak a gyógymasszőrrel előre egyeztetett időpontban lehetséges.

Adatkezelő adatgyűjtésének célja a személyes kapcsolatfelvétel, az időpont egyeztetés, illetve az Érintett személy kezelésének lefolytatása. Az adatgyűjtés módja a személyes adatok terén kizárólag a kapcsolatfelvétellel összefüggő adatokra terjed ki, ennek útja az Érintett önkéntes személyes adatközlése, küldött e-mail vagy telefonbeszélgetés. A 16. életévét betöltött kiskorú Érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Az Adatkezelő a tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – a jelen szabályzatban foglaltak szerint – a cél megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges mértékben és ideig kezeli. Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok valódiságáért kizárólag az azt megadó Érintett felel. Az adatgyűjtés során kezelt adatok az Érintett neve, e-mail címe esetleg telefonszáma és/vagy lakcíme (a házhoz járó gyógymasszázs szolgáltatás esetén), továbbá az Érintett egészségügyi panaszaival és korábbi betegségekkel kapcsolatos egészségügyi adatok, amelyeket az Érintett önkéntes és tudatos adatközlés formájában bocsát az Adatkezelő rendelkezésére.

Az Érintett a jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy önkéntes adatközlése során személyéhez köthető, az egészségi állapotra vonatkozó adatok is az Adatkezelő birtokába kerülhetnek, azonban az adatok kizárólagos célja a gyógykezelés vagy az egészség megőrzését célzó kezelés előkészítése. Az Adatkezelő az Érdekelt által önkéntesen megadott személyes, különleges és egészségügyi adatokat az Érdekelt hozzájárulásának körében, az adatkezelés célja megvalósulásához elengedhetetlen mértékben, a cél megvalósulásához szükséges ideig és mértékben, a jelen Adatvédelmi Szabályzat szerint kezeli, összhangban a vonatkozó hatályos jogszabályokkal. Az adatokat az Adatkezelő harmadik fél számára nem adja tovább, azokat nem hozza nyilvánosságra.

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem köteles.

IV. Adatkezelés ideje

Az Adatkezelő a részére megadott személyes adatokat mindaddig kezeli, amíg az adatkezelés célja megvalósul, az adatkezelési cél el nem lehetetlenül, vagy az Érintett az általa megadott hozzájárulását vissza nem vonja. Az Érintett személyes adatai harmadik fél részére nem kerülnek átadásra. Ez alól kivételt képez az egyéb, jogszabályi kötelezettségek okán folytatott adatkezelés.

V. Cookie szabályzat

Adatkezelő a weboldal követési technológiák működtetése során garantálja, hogy a követés által szerzett anonim adatokat nem egyesíti személyhez köthető adatokkal, azokat személyek profilozása céljából nem használja fel. A követési megoldások működésük során úgynevezett cookie-kat (vagy sütiket) alkalmaznak. A cookie olyan kisméretű szövegfájl (névtelen azonosító), amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén / memóriájában tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik. A cookie-k adatgyűjtésének célja a weboldal analitikai és statisztikai elemzése, működésének javítása, bizonyos hirdetési eszközök kiegészítése. Az Érdekelt a http://www.masszazseger.hu weboldal használatával és annak böngészésével elfogadja a cookie-kat, a cookie-k adatkezeléséhez hozzájárul. A cookie-kat a látogató ugyanakkor szabadon törölheti számítógépéről vagy mobil eszközéről a böngészője segítségével, illetve a cookie-kat blokkolhatja.

VI. Joggyakorlás és adatok törlésének kérvényezése

Az adatvédelmi törvénnyel és EU irányelvekkel összhangban az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről, továbbá jogosult arra, hogy személyes adatai helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – azok törlését kérje. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától a jogszabályban rögzített időn belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban ingyenesen megadni a kért tájékoztatást. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, az Adatkezelő pedig köteles azt megvizsgálni, és annak eredményéről a jogszabályban rögzített időn belül az érintettet írásban tájékoztatni.

Az érintett jogait jogosult bíróság előtt érvényesíteni, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az Adatvédelmi Szabályzatot egyoldalúan módosítsa. A módosításról szóló értesítést és a módosított Adatvédelmi Szabályzatot az Adatkezelő a http://www.masszazseger.hu weboldal felületén teszi közzé. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat.

Az Érintett a http://www.masszazseger.hu weboldalt kizárólag saját felelősségére használja, az Adatkezelő nem felel a helytelen vagy hibás használat következményéből eredő kárért.

Eger, 2019. december 1.